KLUBB

VEDTEKTER

43877804_2393569977349936_69966036791176

KLUBBVEDTEKTER

11.10.2018

§ 1 FORMÅLSPARAGRAFEN

§1.1

Raceworz Club Norway (heretter kalt Raceworz), er en medlemsklubb knyttet opp imot Raceworz Norway AS, hvor alle med

bil og race-interesserte kan bli medlemmer. Raceworz skal være en AMCAR-tilsluttet klubb, hvor medlemskap i Raceworz

inkluderer et digitalt medlemskap i AMCAR – med full tilgang til AMCAR’s medlemsfordeler. Foreningen er en frittstående

juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har

krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

§1.2

Raceworz skal legge til rette for aktiviteter med og rundt bil som hobby - og samarbeide med Raceworz Norway AS på

arrangementssiden. Som Raceworz medlem vil man oppnå rabattert inngang på Raceworz arrangementer (gjelder alle

arrangement i hele verden) og kjøp av Raceworz artikler i Norge. Raceworz er basert på frivillighet.

§1.3

Raceworz skal ha som mål å fremme kameratskapet og være et sted hvor man kan møte likesinnede personer og utveksle

erfaringer. Som Raceworz medlem kan man gjennom AMCAR både finansiere og forsikre sine kjøretøy til rabattert pris, samt

søke teknisk bistand og attestasjoner med mere.

§1.4

Klubben skal arbeide for å utvikle medlemmenes kjøreferdigheter, heve kjøretøyenes standard og fremme trafikksikkerheten.

§1.5

Klubben skal se det som en oppgave å utvide medlemmenes kjennskap til kjøretøyene, deres tekniske spesifikasjoner,

virkemåte og forbedringsmuligheter.

§1.6

Raceworz skal legge vekt på å skape gunstige samarbeidsformer gjennom AMCAR med utstyr- og dele leverandører i inn- og

utland, samt andre klubber med lignende virksomhet.

§1.7

Raceworz skal ta sikte på å utbre allmenn kjennskap til bil og bilsport. Dette forsøkes å gjøres bl.a. gjennom arrangementer,

utstillinger, medlemstreff og publikasjoner.

§1.8

Raceworz skal være en riksdekkende bilhobbyklubb. Klubbens målsetting skal være å sikre rammebetingelsene for aktiv

utøvelse av bilhobby gjennom AMCAR, inspirere de lokale miljøene samt gi utøvere av bilhobby et godt medlemstilbud.

§ 2. FORMÅL – VIRKE – MEDLEMMER

§2.1 Formål og virke

Den tilsluttede klubb skal drives i samsvar med Raceworz formålsparagraf, og i den utstrekning klubbens ledelse har kapasitet

til og klubbens årsmøte godkjenner. Raceworz logo benyttes på lisens fra Raceworz Norway AS.

§2.2 Medlemskap

A. Alle personer som stiller seg positivt til Raceworz formålsparagraf og dens intensjoner kan søke om medlemskap i

Raceworz, hvor klubben tilbyr både hoved og støttemedlemskap.

B. Hovedmedlem

Som hovedmedlem får man rabattert inngang på alle Raceworz arrangementer, uansett hvor i verden dette arrangeres.

Medlemsturer til Raceworz USA og Raceworz Japan blir en del av tilbudet, med unike besøk og med lokale guider som viser det

helligste innen bilverden. Som hovedmedlem får du også invitasjon til «drive out´s», eller cruising med flotte omgivelser og

biler på agendaen.

Raceworz jobber kontinuerlig med å skaffe til veie de beste medlemsrabattene fra våre samarbeidspartnere. Til en hver tid

oppdatert oversikt over dette, vil du finne på nettsidene.

Du får tilgang til ReFuel og AMCAR’s medlemsfordeler, som innbefatter alt i fra teknisk bistand til forsikring og finansiering

mm. Som betalende hovedmedlem har man også fri inngang på Raceworz sine medlemsmøter.

Første års kontingent i Raceworz innbefatter medlemskap i AMCAR,- påfølgende år splittes medlemskontingent i to, med en

faktura fra hver av organisasjonene. Dersom medlemskapet i AMCAR ikke videreføres, blir man automatisk endret til

støttemedlem i Raceworz.

C. Støttemedlem

Som støttemedlem får man adgang til klubbens medlemsmøter, samt mulighet til å kjøpe rabatterte produkter gjennom

klubben.

§2.3 Utmelding

A. Utmelding rettes skriftlig til medlem@raceworz.no

B. Medlemmer som melder seg ut av Raceworz eller blir ekskludert fra klubben har ikke krav på å få refusjon. Klubbens

merker, emblem og eventuelle andre aktuelle ting skal straks tilbakeleveres.

§2.4. Ekskludering

A. Medlemmer som ikke betaler kontingenten i Raceworz til fastsatt tid, vesentlig utelater å oppfylle formålsparagrafens

intensjoner, eller ved sin oppførsel og sine gjerninger skader klubbens renommé utad, kan ekskluderes av klubbstyret. En

eventuell ekskludering meddeles skriftlig, med krav om tilbakelevering av merker, emblem og eventuelle andre aktuelle ting.

Ekskluderingen gjøres kjent for de øvrige medlemmene. Eventuelle grove overtramp som har skadet eller kan skade Raceworz

eller AMCAR’s renommé, rapporteres inn til klubbstyret i Raceworz.

B. Medlemmer som er blitt ekskludert har ikke adgang til klubbens møter og arrangement. Klubbstyret kan i enkelte tilfeller

gjøre unntak fra denne bestemmelsen.

C. Medlemmer som er blitt ekskludert fra klubben har ikke krav på å få refusjon.

§ 2.5. STEMMERETT

§2.5.1. Hovedmedlemmer

A. Stemmerett har de av klubbens hovedmedlemmer som har betalt sin kontingent.

B. Hovedmedlemmene har stemmerett i samtlige klubbsaker og i AMCAR-relaterte saker, samt møte- og stemmerett på

klubbens årsmøte.

§2.5.2 Støttemedlemmer

A. Stemmerett i klubbrelaterte saker – dog ikke i AMCAR-relaterte saker - har de av klubbens støttemedlemmer som har

betalt sin kontingent.

B. Støttemedlemmer har ikke adgang til klubbens årsmøte.

§2.5.3. Bruk av stemmerett

A. Stemmeretten kan bare brukes ved at medlemmet selv personlig er tilstede under avstemmingen.

§ 3. ÅRSMØTET

§3.1. Vanlig årsmøte

A. Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og er beslutningsdyktig i alle saker uansett møtets størrelse. Årsmøtet avholdes

primært på Østlandet – men lokasjon kan variere.

B. Vanlig årsmøte avholdes en gang om året, fortrinnsvis i løpet av 1. kvartal.

 

C. Kunngjøring av årsmøtet til klubbens hovedmedlemmer må skje minst 14 dager før møtedatoen.

D. Årsmeldingen med dagsorden, beretning, regnskap og budsjettforslag må være klubbens medlemmer i hende senest 10

dager før årsmøtet.

E. Hvis et hovedmedlem vil ha en sak behandlet under posten «eventuelt» på årsmøtet, må denne saken være klubbstyret i

hende senest 30 dager før årsmøtet.

F. Adgang til klubbens årsmøte har kun de av klubbens hovedmedlemmer som har betalt sin kontingent, samt eventuelt de

personer som av klubbstyret er invitert for å belyse en sak.

G. Stemmerett i enhver sak har de av klubbens hovedmedlemmer som har betalt sin kontingent.

H. Skriftlig avstemming foretas når 1/3 av de frammøtte hovedmedlemmene eller klubbens styre forlanger det. Alminnelig

flertall avgjør alle avstemninger, unntatt mistillitsforslag og opphørforslag, som krever 3/4 flertall. Klubbens formann har

dobbeltstemme i saker der avstemningen blir uavgjort.

I. Klubbens formann åpner møtet, og det velges en dirigent som skal lede møtet videre.

§3.2. Ekstraordinært årsmøte

A. Ekstraordinært årsmøte sammenkalles når klubbstyret eller minst halvparten av alle stemmeberettigede

hovedmedlemmer forlanger det. Minimum 14 dagers varsel.

B. Ellers går man frem som ved vanlige årsmøter.

§ 4. MEDLEMSMØTER

A. Medlemsmøtene avholdes så ofte klubbstyret gjør vedtak om det.

§4.1. Tid og kunngjøring

A. Medlemmer som ønsker saker tatt opp på medlemsmøtene, skal sende forslag om dette til klubbstyret senest tre dager før

møtet holdes.

B. Medlemsmøtene skal kunngjøres via epost/nyhetsbrev til medlemmer.

§4.2. Møtes gang

A. Klubbstyret - eller i spesielle tilfeller et arbeidsutvalg - lager møteprogrammet.

B. Klubbstyret fastsetter eventuelt inngangspenger, og registrerer alle tilstedeværende i protokoll.

C. Klubbens formann bør fortrinnsvis åpne og lede medlemsmøtet. Klubbens formann kan ved behov og ved spesielle

anledninger la et annet styremedlem lede møtet.

D. Klubbens sekretær skriver referat fra møtet og leser opp referatet på neste medlemsmøte.

§4.3. Avstemminger

A. Alminnelige flertall avgjør avstemminger. Formannen har dobbeltstemme i saker der avstemmingen blir uavgjort.

B. Saker som klubbstyret eller 1/3 av klubbens fremmøtte hovedmedlemmer anser som spesielt viktige, kan ikke avgjøres på

medlemsmøte men må forelegges årsmøtet til avgjørelse.

C. Klubbens hovedmedlemmer har stemmerett i alle saker.

D. Klubbens støttemedlemmer har ikke stemmerett i AMCAR-relaterte saker.

E. Kun stemmeberettigede medlemmer – dvs medlemmer som har betalt sin medlemskontingent - har stemmerett.

§4.4. Adgang

A. Alle AMCAR-medlemmer har adgang til medlemsmøtene hvis ikke klubbstyret har innvendinger mot dette og vedtar å

holde lukket medlemsmøte.

B. Ikke-medlemmer har kun adgang til medlemsmøtet i følge med et av klubbens medlemmer, og bare hvis styret ikke har

innvendinger mot dette.

C. Talerett har kun klubbens medlemmer og personer som klubbstyret mener kan belyse en sak.

D. Personer som forstyrrer møtets orden utvises øyeblikkelig av styret eller ordensvernet.

§ 5. VALG AV KLUBBSTYRE

§5.1. Hvem som skal og kan velges

A. På annet hvert årsmøte velges viseformann, kasserer, 1. og 2. styremedlem. Alle velges for en periode på to år. Formann

velges for en periode på fire år.

B. Valg komiteen sørger for å finne en eller flere kandidater til de av styrevervene som er på valg.

C. En og samme person kan være kandidat til ett eller flere styreverv.

§5.3. Fremgangsmåte med flere formannskandidater

A. Det gis stemme til en av kandidatene.

B. Møtedirigenten foretar opptelling med to oppnevnte hjelpere og en kontrollør fra det sittende klubbstyret.

C. Hvis to eller flere kandidater får like mange stemmer, kan den ene, eller flere, trekke seg til fordel for en. Hvis ikke holdes

omvalg på førstkommende medlemsmøte. Saken avgjøres da uansett antall fremmøtte hovedmedlemmer. Det er kun

klubbens hovedmedlemmer som har stemmerett i en slik sak, dersom den fremmes på et medlemsmøte.

§5.4. Fremgangsmåte med en formannskandidat

A. Hvis bare en formannskandidat stiller til valg, må kandidaten allikevel velges med flertall av årsmøtet.

B. Saken avgjøres uansett antall fremmøtte.

C. I fall kandidaten fremdeles ikke oppnår flertall, må styret se etter en ny kandidat. Denne stiller på et medlemsmøte med

minst en ukes varsel til alle medlemmer. Det sittende styret må fortsette sitt virke til ny formann er valgt, dog kan det si fra

seg ansvaret etter tre måneder. Styret må da finne en kandidat som er villig til å lede klubben frem til ny kandidat melder seg.

Dette kan virke i inntil ett år, da må klubben opphøre å virke. Medlemmer som også er medlem i AMCAR går da over i den

direkte medlemstilslutningen med AMCAR.

D. Det er kun klubbens hovedmedlemmer som har stemmerett i en slik sak dersom den fremmes på et medlemsmøte.

§5.5. Tiltredelse

A.Det nye klubbstyret tiltrer umiddelbart etter at årsmøtet (valgmøtet) er avsluttet.

§5.6. Varamenn

A. Klubbstyret velger selv sine varamenn, og så mange som det finner nødvendig, dog ikke mer enn tre.

§5.7. Godtgjørelse

A. Godtgjørelse for de forskjellige verv, avtales på årsmøtet.

§5.8. Signaturrett / Prokura

A. Det er styrets formann og nestleder som har signaturrett og prokura, hver for seg.

§ 6. KLUBBSTYRET

§6.1. Klubbstyremøtet

A. Etter vanlig årsmøte skal den nye formannen sammenkalle både det gamle og det nye klubbstyret, og alle klubbens

eiendeler skal overleveres det nye klubbstyret.

B. Formannen leder klubbstyremøtet, og i hans fravær viseformannen. Formannen har på styremøtene dobbeltstemme hvis

en sak som det stemmes over får like mange stemmer for som i mot.

C. Formannen kan med støtte av to andre styremedlemmer avskjedige et styremedlem og innsette en ny person i dennes

stilling. Klubbmedlemmene opplyses om utstiftingen på førstkommende medlemsmøte.

D. Formannen fordeler arbeidsoppgavene innad i styret.

E. For at klubbstyret skal være beslutningsdyktig, må fire styremedlemmer, derav formannen eller viseformannen, være

representert. En varamann kan tre inn for en av styrerepresentantene.

F. Varamenn har stemmerett kun under styremedlemmers fravær.

G. Arbeidsutvalgsledere har adgang til styremøtet uten å ha stemmerett.

H. Alle i klubbstyret må varsles om et ordinært styremøte, og alle, såfremt det er mulig, om et ekstraordinært styremøte.

§6.2. Virke

A. Klubbstyret har ansvar for klubbens aktiviteter, og kan oppnevne arbeidsutvalg til å lede dem. Videre skal klubbens

aktiviteter være i samråd med klubbens formål og Raceworz Norway AS intensjoner.

B. Klubbstyret fastsetter således instrukser for aktivitetene.

C. Klubbstyret driver den servicen ovenfor klubbens medlemmer som det har kapasitet til.

§6.3. Mistillitsforslag

A. Mistillitsforslag til klubbstyret kan kun reises på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med minst 30 dagers varsel. For å

bli hørt må det ha støtte av minst 3⁄4 flertall på årsmøtet.

§ 7. OPPHØR

§7.1. Betingelser for opphør

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall. Foreningens formue skal etter oppløsning og

gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon

som årsmøte bestemmer.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.